INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGŽIZKOV
Obytná zóna
Navrhovanú zástavbu chápeme ako jeden celok zložený z dvoch rozlične koncipovaných častí “vnútornej a vonkajšej krajiny”. Vonkajšia krajina je tvorená líniovými objektami osadenými na severnej a východnej hrane územia tak, aby bol podporený a zdôraznený pocit mestského bloku a vznikla nová kompaktná uličná čiara. Nové objekty majú mestotvorný charakter a zároveň výtvárajú ochranný obal vnútornému prostrediu solitérnych objektov.

Vnútorná krajina je charakterizovaná rozvolnenou štruktúrou solitérov osadených na podnoži v zeleni. Solitérna zástavba umožňuje vizuálny kontakt s existujúcou hmotou zelene na južnej hrane riešeného územia a otvára priehľady na plánovanú nižsie položenú zástavbu v priestore bývalého nádrazia Žizkov. Ich vzájomnou komunikáciou sa tak vytvára plne integrovaný obytný priestor, obytná krajina. Charakter zástavby sa plynule mení od severu na juh tak, aby previazal dôležité kvalitatívne parametre. Nové budovy a ich obsah je plnohodnotne prepojený s fungujúcim a atraktívnym verejným priestorom. Perimeter aj vnútro navrhovanej zástavby sa stáva aktívnou spoločenskou obývačkou. Pocit domova nie je ohraničený a prelieva sa otvoreným prostredím. Vytvorením uzlových priestorov sa definovalo spoločensky aktívne územie. Ich charakter sa mení v závislosti od polohy v území a funkčnej náplne. Tvoria čitateľnú sieť s jasnou orientáciou a zapamätatelnosťou. Vzniká tak kontinúlany zážitkový a vizuálne atraktívny mestský priestor.
Architektonické stvárnenie fasád odpovedá funkcií a polohe objektov v rámci mesta a kontextu. Parter líniových domov je z veľkej časti obsadený občianskou vybavenosťou. Vyzuálne tvorí materiálovo odlíšený sokel, charakteristický rytmom veľkých presklených plôch so stĺpmi obloženými materiálovo trvácnymi betónovými prefabrikovanými platňami s jemnou štruktúrou. Obytným podlažiam dominuje hladká fasáda s keramickým obkladom smerom do ulice a omietanými fasádami orientovanými smerom do vnútra územia. Charakteristickým prvkom liniových domov je ustúpenie fasády v miestach verikálnych jadier. Sú materiálovo odlíšené v omietke a členia fasádu v previdelnom kroku. Vnútorné solitérne objekty sú vyrazovo jednoduché omietané objekty na betónovej podnoži. Jednotlivé podľazia sú oddelené jemnou rímsou. Horné podlažia sú materiálovo odlíšené lesklým hlinikovým obkladom.

Dopravná obsluha je logicky napojená na mestskú infraštruktúru. Novo navrhovaná ukľudnená obslužná komunikácia je navrhovaná na južnej hrane pozemku, vďaka čomu územie fyzicky nerozďeľuje. Vzniká tak plnohodnotnotný obytný priestor bez dopravného impaktu. Obslužná komunikácia sprístupňuje podzemné garáže mimo hlavného dopravného ťahu. Pešie ťahy umožňujú prirodzený pohyb územím. V priečnom smere definujú priepustnosť lineárnej štruktúry a vytvárajú priečne napojenie “zelenú liniu”, zdielanú trasu pre peších a cyklistov. V pozdĺžnom smere prepájajú pozemok s priľahlým mestským parkom.
názov: ŽIZKOV—Obytná zóna
projekt: 2019
realizácia:
veľkosť: 55000 m2
miesto: Praha (CZ)
architekti: GUTGUT / JRKVC
team: Lukáš Kordík, Štefan Polakovič, Peter Jurkovič, Jana Čelková, Kristína Tomanová, Luboš Doboczi, Tomáš Vrtek 
vizualizácie: Idealarch
fotografie:

©2024 JRKVC