INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGMlynská usadlosť s priľahlým sadom sa nachádza na severnom okraji mesta Pezinok. V súčasnosti funguje areál mlyna ako vysunuté pracovisko SNG, Galéria insitného umenia Pezinok. Náš návrh má ambíciu prilákať do areálu mlyna viac návštevníkov, najmä rodiny s deťmi ale aj dospelých. To chceme docieliť návrhom nových funkcií, novou organizáciou celého areálu, kultiváciou peších ťahov, rekonštrukciou fasád jestvujúcich budov, zjednotením celého areálu mlyna. Mlyn má byť v budúcnosti miestom pre vzdelávacie a tvorivé aktivity v oblasti výtvarného umenia, workshopy, poznávacie a dobrodružné aktivity pre deti, kultúrne a spoločenské podujatia. Mlyn bude fungovať ako zážitkový, vzdelávací a voľnočasový priestor pre rôzne skupiny ľudí z Bratislavy, Pezinka a okolia. Areál mlyna v súčasnosti tvoria 3 časti: DVOR, SAD a STODOLA. Tieto časti v našom návrhu vzájomne prepájame, s cieľom sprístupniť návštevníkom všetky zaujímavé miesta, ktoré areál ponúka.
DVOR

Areál, ktorý tvorí hlavne budova mlyna a ku nej priľahlé hospodárske budovy - ubytovacie zariadenie, depozit galérie, dom so stretávaciou miestnosťou pre personál galérie (ďalej ako “modrý domček”), chlievy - je oplotený tehlovým múrom. Budovy sú usporiadané tak, že v strede vytvárajú spoločný hospodársky dvor. V budove mlyna sa v súčasnosti nachádzajú priestory s expozíciou prístupné verejnosti. V “modrom domčeku” navrhujeme novú funkciu - kaviareň, obchod so suvenírmi a recepciu s pokladňou pre celý areál. Súčasný depozit navrhujeme zrekonštruovať na umelecké dielne. Budova s ubytovaním svoju funkciu nezmení. Budova s chlievami zostane fungovať ako sklad pre náradie. Pre všetky hospodárske budovy navrhujeme rekonštrukciu fasád, ktorá podporí zjednotenie areálu mlyna. Mlynská usadlosť má fungovať ako jeden celok. K tomu je potrebné zjednotiť a skultivovať aj exteriérové pešie ťahy, ktoré prepájajú jednotlivé budovy usadlosti. Do areálu mlyna navrhujeme umiestniť nové prvky, ako prestrešená letná kuchyňa s grilom, hospodárska záhrada, jazierko v bývalom mlynskom náhone, bylinkové a kvetinové záhony. Ako zjednocujúci prvok navrhujeme vytvoriť ústredú plošinu - centrálny stretávací priestor. Zo stredu plošiny bude vyrastať lipa, ako symbol fungujúceho hospodárstva.
SAD

Na juh od mlynskej usadlosti sa rozprestiera sad. Sad navrhujeme sprístupniť priamo z areálu mlyna, vytvárame tak “okruh”, ktorý prevádza návštevníka podľa jeho záujmu cez celý areál. Do sadu umiestňujeme prvky, ktoré majú potenciál sprostredkovať deťom (ale i dospelým) poznanie, zážitok a dobrodružstvo. Konkrétne sú to domčeky na prespávanie pre deti, vtáčie búdky, hmyzí domček, včelie úle, ohnisko, húpacie siete a iné.
STODOLA

V bezprostrednej blízkosti areálu mlyna sa na jeho severnej strane nachádza stodola. Stodola je miestom, kde sa budú konať rôzne spoločenské akcie, svadby, rodinné oslavy. V našom návrhu sa priestor pred stodolou skultivuje, vytvorí sa spevnená plocha, primárne určená pre parkovanie áut návštevníkov areálu. Tento priestor sa v čase podujatí využije ako doplnková exteriérová plocha pre umiestnenie stolov, príp. ako tanečný parket.

KAVIAREŇ

Súčasný “modrý domček” slúži ako stretávacia miestnosť pre personál galérie. Okrem spoločenskej miestnosti sa v ňom nachádza kuchynka, sklad a kotolňa. V našom návrhu meníme využitie tohto objektu na funkciu kaviarne, obchodu so suvenírmi a recepciu s pokladňou pre mlyn. Pre potreby navrhovaných funkcií sa priestor “modrého domčeka” doplní o prístavbu s odbytovou časťou pre kaviareň. Navrhovaná prístavba bude tvaroslovím korešpondovať s vidieckym štýlom mlynskej usadlosti. Bude to však stavba stvárnená novodobými architektonickými princípmi. Celkový architektonický ráz prístavby nadväzuje na okolité budovy v areáli mlyna. Prístavba kaviarne svojou mierkou harmonizuje s prostredím.

Navrhovaná prístavba bude drevostavbou. Bude mať jedno nadzemné podlažie a bude prekrytá sedlovou strechou. Strešný plášť bude tvorený z komôrkových polykarbonátových platní s tepelnoizolačnými vlastnosťami. Strecha bude pred prehrievaním od slnečných lúčov chránená horizontálnymi lamelami umiestnenými v rovine strechy. Okrem kaviarenského priestoru bude vrámci prístavby zriadená exterérová terasa a samostatný priestor pre predaj lístrov a reklamných predmetov. Po šírke terasy sa zrealizuje otvor do existujúceho tehlového oplotenia. Ten umožní prechod z priestoru pred stodolou priamo na terasu novonavrhovanej kaviarne.

Do jestvujúcej hmoty “modrého domčeka” navrhujeme umiestniť zázemie pre pracovníkov kaviarne a obchodu, toalety, odbytovú zónu obchodu, miesto pre recepciu mlyna, t.j. miesto pre pokladňu, a zónu pre prípravu jedál a nápojov pre kaviareň. V pristavanej časti sa bude nachádzať odbytová časť kaviarne s kapacitou 32 ľudí. Súčasťou prístavby je spomínaná prestrešená exteriérová terasa, ktorá dopĺňa odbytovú plochu kaviarne v letných mesiacoch.


názov: SNG—Schaubmarov mlyn
realizácia: —
plocha areálu: 5235 m2
miesto: Cajlanská 2834/255, Pezinok
autori: Peter Jurkovič, Kristína Tomanová, Mária Štrbíková, Daniel Lapšanský
fotografie: —

©2024 JRKVC