INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOGŠtefánikova trieda križuje Štúrovu Ulicu v bode najhustejšej premávky a zároveň najfrekventovanejšej oblasti centra mesta Nitra. Na oboch uliciach sú situované zastávky s najväčším obratom ľudí v meste. Je to urbánny uzol, ktorý by mal byť uprednostnený pre chodcov, cyklistov a MHD.

Plánovaný objekt AB susedí so stavbou obchodného domu od architekta Ivana Matušíka. Nástupná rampa do OD TESCO sa stane pojítkom medzi občianskou vybavenosťou OD TESCO a AB. Výška atiky AB je totožná s výškou atiky OD.

Vertikálna komunikácia objektu AB je tvorená dvoma komunikačnými jadrami: hlavným s výťahom a vedľajším. Celý objekt funguje ako bezbariérový.

Na 1. NP sa nachádza vstup s recepciou do administratívnych priestorov, dva únikové východy a komerčné priestory.

Na 2. NP je vjazd do autovýťahu, retail a coworking-ová kaviareň, napojená na hlavné komunikačné jádro, čím umožňuje zamestnancom administratívy po- užívať priestory kaviarne k práci, stretávaniu ale aj k priamemu vstupu na von- kajšiu terasu medzi AB a OD TESCO.

3. - 5. NP budú slúžiť ako prenajímateľné administratívne priestory. Návrh umo- žňuje vysokú mieru flexibility v premenlivosti priestorov. Nielen súčasná situácia rapídne premenila formu práce administratívnych zamestnancov. Objekt AB rea- guje na rôzne scenáre možnosťou rýchlej a jednoduchej adaptácie na inú formu administratívnych priestorov, dokonca v prípade potreby aj inú funkciu (ako na- príklad ekonomické bývanie, bývanie pre študentov, co-housing, ...)

Fasáda objektu je navrhnutá ako zavesená, prevetrávaná z betónových pre- fabrikovaných panelov, tvorí pevnú a trvácnu obálku na ktorej je pomyselne za- vesený blok 2 podlaží administratívnych priestorov s prevetrávanou fasádou z ľahkých GRC panelov, ktorý mimo iné zastrešuje parter v ulici Štúrova. Autobus- ová zastávka je integrovaná do návrhu fasády.

Z dôvodu veľkej premávky ľudí funguje plocha pred objektom AB zo Štúrovej ulice ako zdieľaný priestor. Je jasne vymedzený použitými povrchovými materiálmi, je bezbariérový a ponúka množstvo miest k sedeniu, funguje tak ako jedna dĺha zastávka. Pomyselný mestský blok pokračuje v nezastavanej časti formou zelene a dotvára tak charakter uličnej zástavby.


názov: NITRA—Polyfunkčný dom
projekt: 2020
realizácia:
veľkosť: 1365 m2
miesto: Nitra
architekti: Peter Jurkovič, Markéta Nikerle, Rudolf Nikerle, Jana Pajchlová
fotografie: 

©2024 JRKVC