INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


KONCEPT NÁVRHU

Návrh rekonštrukcie fasád objektu športovej haly Malina začínam analýzov jej častí. Stavba je charakteristická dvojicou objemov, s rôznou výškou a stvárnením. Výšší objem, obložený betónovými prefabrikátmi obsahuje na dvoch podlažiach plaváreň a športovú sálu. V nižšom objeme s hladkou omietanou fasádou s horizontálnymi pásovými oknami sú vstupné, komunikačné priestory a zázemie. V nasledujúcich bodoch predstavím navrhované riešenia.

1 - FASÁDA BETÓN
Fasáda z betónových prefabrikátov je v súčastnosti značne opotrebovaná, s viditeľnými prasklinami v spojoch, odbitými častami a predstavuje pre budovu značné tepelné straty. Na tejto časti je potrebné riešiť zateplenie a úpravu pohľadových častí v takej miere, aby opäť nedegradovala vplyvom poveternostných podmienok. V prvej fáze uvažovania o rekonštrukcii výraznej, takmer brutalistickej fasády som sa snažil preskúmať rôzne konzervačné spôsoby opravy. Vzhľadom na to, že časť fasády sa nachádza v bazénovej zóne, nie je možné použiť i tak nie ideálny spôsob vnútorného zateplenia. Taktiež, nie je možné vyspraviť povrch betónu tak, aby sa v budúcnosti opäť nevykreslili veľmi nepresné spoje. V prípade vonkajšieho kontaktného zateplenia by sa nepriaznovo zmenili proporcie profilovanej fasády. Po úvahách som zvolil prístup s použitím novotvaru. Jednotlivé prefabrikáty budú zateplené zvonku, používajúc štandardné technologické postupy prevetrávaných fasád. Pohľadová vrstva bude translucentný / resp. čiastočne transparentný ohýbaný panel v tvare výseku z kruhu. Panel môže byť z mliečneho sklolaminátu, prípadne z dierovaného hliníkového plechu. Panely sa budú v spojoch prekrývať, aby kompenzovali nepresnosti v podkladových vrstvách. Jestvujúce betónové panely sú v atike zrezané pod 45 stupňovým uhlom a ukončené oplechovaním. Nový návrh ľahkej predsadenej fasády nepočíta s takýmto riešením, ale naopak, necháva ohýbané panely končiť voľne, bez oplechovania a vytvára tak silnú, charakteristickú siluetu budovy.

2 - FASÁDA OMIETKA
Omietaná časť fasády na nižšom bloku budovy je aktuálne zateplená. Napriek tomu, pravdepodobne bude túto časť zatepliť, aby spĺňala súčasné potreby pre efektívnu a úspornú prevádzku. Navrhujem teda kontaktný zateplovací systém s hladkou, jemnozrnnou omietkou. Dobový reklamný nápis „,malina“ ponechávam.

3 - SOKEL
Vstupné podlažie budovy je od terénu zdvihnuté cca 900mm. Tento posun je aktuálne zvýraznený na fasáde. Budova je v styku so zemou lemovaná soklom s keramickým obkladom. Sokel má v styku s betónovými prefabrikátmi horizontálne časti, na ktorých sa drží voda a sú v havarijnom stave. Môj návrh nepočíta s akcentovaným soklom. Naopak, zvýrazňuje vertikalitu profilovanej fasády tým, že obklad začína už niekoľko centimetrov nad zemou. Okolie budovy sa upraví, odstránia sa odkvapové betónové chodníky a nahradia sa štrkovými lôžkami s drenážou. Pohľadová časť sokla v omietanej časti budovy sa doplní kontaktným zateplením, plochy sa spoja s ostatnou fasádou.
4 - PREDPOLIE / PRÍSTREŠKY
Budova má dva (pôvodné) vstupné portály, umiestnené symetricky po stranách západnej fasády. Vstupné zádveria sú prístupné schodiskom a prekryté oceľovými vykonzolovanými prestrešeniami. Tieto konštrukcie sú síce estetické, ale materiálovo nevhodné pre bezúdržbovú prevádzku. Oceľové konštrukcie sú chránené voči korózii iba náterom. Toto riešenie má limitovanú životnosť. Taktiež, nový (tretí) vstup, ktorý bol dobudovaný pre potreby kaviarne, je v nesúlade s dizajnom zvyšku budovy. Takisto jeho nástupná rampa a schodisko. Navrhujem teda odstránenie vstupných schodísk, prístreškov a ostatných nánosov v predpolí budovy. Túto časť navrhujem riešiť komplexne, v koordinácii s prebiehajúcou revitalizáciou priliehajúceho parku. Navrhujem spojiť dva hlavné vstupy širokou pobytovou platformou, ktorá bude v úrovni 1.NP. po celej svojej dĺžke prístupná z námestia / parku pomocou schodov, rampy pre imobilných a pobytových schodov pre návštevníkov kaviarne a parku. Táto platforma bude prestrešená zavesenou konštrukciu. Strešnú krytinu konštrukcie budú tvoriť sklolaminátové panely, podobné tým obkladovým, prípadne môže byť táto konštrukcia čiastočne bez prestrešenia, resp. s mobilným prestrešením textilnými pergolami.

5 - OKNÁ
Všetky okná navrhujem vymeniť za moderné hliníkové okná s prerušeným tepelným mostom a izolačným trojsklom. Členenie okien bude zodpovedať pôvodnému členeniu. Taktiež nové konštrukcie, ktoré boli na fasáde menené počas predchádzajúcich úprav (plastové okná kaviarne) musia byť vymenené za nové, zhodné s ostatnými. V prípade navrhovaného zväčšenia presklených častí, vyvolaným úpravou lobby v južnom vstupe, navrhujem dodržať horizontalitu pásových okien. Návrh nájomcov, ktorý prepájal okná na 1.NP a 2.NP formou lamiel nie je prípustný. Západná fasáda s výraznými lineárnymi, husto členenými oknami je charakteristickým vizuálnym prvkom budovy. Ako parafrázu na esteticky nevkusné polepy na oknách navrhujem systémové riešenie. Informačný systém budovy pracuje s panelmi okien ako s jednotlivými poliami na digitálnom displeji. V každom okennom panely by bol nainštalovaný jednoduchý sýstém led trubíc, ktorý by zobrazoval požadovaný text, prípadne iné jednoduché grafické symboly, zložené z čiar. Niečo ako LED obrazovka na jednoduchej kalkulačke.

6 - OKNÁ ŠPORTOVÁ HALA
Športová hala je v súčasnosti presvetlená veľkoformátovými oknami s výplňou z profilovaného skla (kopilit). Pod týmito plochami sa nachádza ešte pásové okno s výklopnými krídlami, pre prirodzené vetranie haly. Toto nie je vhodné pre účely športových podujatí, nakoľko kopilitová stena po rozžiarení od slnka spôsobuje nevhodné odrazy na hracej ploche a príliš kontrastné osvetlenie priestoru. Nie je riešené tienenie, či už vzhľadom na prílišné osvetlenie, alebo tepelné zisky od priameho slnečného žiarenia. Ako súčasť nového redizajnu športovej haly je profilovaný obklad z translucentných panelov navrhnutý aj na celej východnej fasáde tak, aby prekrýval všetky, aj presklené plochy, okrem presklenej steny bazéna. To znamená, táto časť fasády získa jednotný vizuál so zvyškom haly, bude pôsobiť menej fragmentovane, viac skulpturálne. Priesvitné panely budú brániť priamym slnečným ziskom. Budú predsadené pred novú zasklenú stenu. Tá môže byť z okien z izolačným zasklením, alebo vyplnená mliečnymi komôrkovým plastovým panelmi s požadovaným tepleným odporom. V priestore medzi zasklením a fasádnym obkladom bude ešte dodatočný systém roliet s blackout textilnou výplňou pre potreby zatemňovania.


©2024 JRKVC