INDEX    ABOUT    BLOG


INDEX    ABOUT    BLOG


Hlavným motívom návrhu, okrem optimálneho funkčného riešenia podkrovných priesorov, je vytvorenie príjemných vnútorných priestorov pomocou trojuholníkových zárezov. Zárezy nenarušujú hmotu kultúrneho domu, no zároveň vytvárajú charakteristický znak pri pohľade zvonku.

Z dôvodu navýšenia kapacity celého objektu, je pravé schodisko doplnené jednak kvôli požiadavkám na zvýšenie požiarnej bezpečnosti stavby a taktiež kvôli lepšej organizácii v objekte. Pri ľavom schodisku sa po novom nachádza výťah, obsluhujúci všetky podlažia.

Posilňovňa sa nachádza na prízemí (na rozdiel od odporúčania lokalitného programu), aby mohla slúžiť návševníkom aj nezávisle od prevádzky kultúrneho domu. Má vlastný bočný vstup, po vzore služobného bytu a je umiestnená namiesto skúšobne súboru Mostár.
Na 2.NP je priestor bývalej strelnice nahradený hygienickým zázemím a skladom pre reštauráciu. Skúšobne na 3.NP sú zlúčené a podľa programu zdieľajú priestor kuchynky a šatne. Najväčšiu skúšobňu oddeľuje šikmá presklená priečka, ktorá vytvára spoločný medzipriestor pred kuchynkou. 4.NP má prehľadnú dispozíciu. Pri ľavom schodisku sú umiestnené všetky dielňe a skúšobne. Uprostred je multifunkčná sála a hygienické zázemie. V blízkosti pravého schodiska sa nachádza zázemie vyučujúcich. Väčšina priestorov má možnosť prameho kontaktu s exteriérom, vďaka spomínaným zárezom / terasám.

Vo vloženom podlaží na 5.NP sa nachádzajú administratívne a prednáškové priestory vývojového centra. Tento blok je po stranách presklený, umožňujúc tak vizuálny kontakt s miestnosťami nižšie a prístup nepriameho odrazené svetla z bočných strán.

Obvodový plášť kultúrneho domu si ponecháva členenie a materialitu aj pri novom zateplení. Do okolia, vzhľadom k nedávnym úpravám, nie je zasahované, okrem plánovaného prístrešku pre bicykle. V predpokladanej pozície by podľa nášho názoru predstavoval vizuálnu bariéru a ako výhodnejšia sa nám javí poloha priamo pri fasáde objektu, symetricky k bezbariérovej rampe na opačnej strane priečelia.


názov: BREZNO—Kreatívne centrum
súťaž: 2022
miesto: Brezno
architekt: Peter Jurkovič, Prokop Matěj
fotografie:


©2024 JRKVC